Archiwa kategorii: NEWS

Memorandum o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia Forum Biznesu w Kijowie

Prezes Jacek Kolibski w imieniu Instytut w dniu 6 lutego 2018 roku wraz z przedstawicielem firmy Ready – Invest Sp. z o.o., Dyrektorem Tarasem Nakonecnij, podpisali Memorandum o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Forum Biznesu „Modernizacja infrastruktury w gospodarce miejskiej. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja polskich doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym”.

Forum Biznesu w Kijowie zaplanowane jest na czerwiec 2018 roku.

2018/02/07

Więcej o naszym Partnerze w jego serwisie internetowym:

http://www.ready-invest.com.ua

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Taras Nakoniecnij Dyrektor Ready -Invest  sp. z o.o.

IMG_2693

 

 

Umowa współpracy z firmą szkoleniowo – doradczą groUP247

Europejski Instytut Nieruchomości w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarł umowę o współpracy z groUP247 i – firmą szkoleniowo – doradczą, zajmującą się przekazywaniem wiedzy i pomagającej zdobywać i rozwijać kompetencje.

Firma groUP247 zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji i seminariów. Buduje relacje i zapewnia profesjonalne usługi z zakresu doradztwa. Misją firmy jest zapewnienie klientom dostępu do wiedzy i zdobywania umiejętności, które umożliwią rozwój ich pracowników i firm.

Pierwsze wspólne działania doprowadzą do opracowania przez groUP247 bogatej oferty szkoleń na zamówienie i szkoleń otwartych, prowadzących do wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości.

2018/01/23

Więcej o naszym Partnerze w jego serwisie internetowym:

http://www.group247.pl

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski - Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Cezary Starzyk i Marcin Chłodnicki - Zarząd groUP247. Foto: RT

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Cezary Starzyk i Marcin Chłodnicki – Zarząd groUP247. Foto: RT

 

 

 

 

Debata „Urbanizacja – Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce”

26 września 2017 roku w Warszawie w Hotelu Regent odbyła się kolejna klubowa debata pt. „Urbanizacja – Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce”, nad którą patronat honorowy objął  Europejski Instytut Nieruchomości.

Debata była spotkaniem przedstawicieli sektora nieruchomości, którzy debatowali o inwestycjach  i związanym z nimi ryzykiem, problematyce urbanizacji i przestrzeni publicznej w środowisku Real Estate, przyszłości REIT-ów oraz możliwościach rozwoju rynku nieruchomości biurowych i komercyjnych. Organizatorem debaty był Executive Club, organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu, reprezentujących przeszło dwieście najważniejszych polskich i międzynarodowych spółek. 

Więcej o spotkaniu w  serwisie:

http://www.executive-club.com.pl/debata-urbanizacja-innowacja-wyzwania-dla-rynku-real-estate-w-polsce/

 2017/11/13

Konferencja Biurowce w Polsce

W dniach 23-24 października w Hotelu Hilton w Warszawie  odbędzie się 10. edycja Konferencji Biurowce w Polsce. 

W pierwszym dniu konferencji uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych pt. „Dziś tworzymy miejsca, a nie budujemy budynki – Placemaking wkracza do gry” będzie Przewodniczący Rady EIN Pan Grzegorz A. Buczek.

Oczekiwania najemców i mieszkańców miast rosną. Bardzo dynamicznie zmienia się również styl życia w największych polskich aglomeracjach. Dziś nie wystarczy zrealizować budynek biurowy, potrzebna jest również jego szeroko rozumiana otoczka i szereg działań wspomagających postrzeganie danego miejsca.

 • Jak kreować tętniące życiem miejsca?
 • Na jakich przykładach powinniśmy się wzorować?
 • Jaka jest rola władz miasta, a jaka deweloperów?

Więcej o konferencji: https://www.biznesowi.pl/konferencje/biurowce-w-polsce-2/

Konferencja Polski Rynek Mieszkaniowy 2017

W dniach 23-24 października 2017 w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się 11. edycja konferencji Polski Rynek Mieszkaniowy 2017.

Wiceprezes Joanna Iwanowska-Nielsen została zaproszona do udziału w konferencji w panelu dyskusyjnym pt. „Czy wobec deficytu gruntów warto inwestować w tereny poprzemysłowe?”

 • Czy warto odświeżyć modę na przestrzenie pofabryczne, lofty, projekty rewitalizacyjne?
 • Koszty, czas projektu, problemy z trudną historią i podczas komercjalizacji
 • Ochrona zabytków materialnych czy zachowanie „genius loci”?

Więcej o konferencji: https://www.biznesowi.pl/konferencje/forum-rynku-nieruchomosci/

2. OEES Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, Kraków 2017

W dniach 14 -15 listopada 2017 roku w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się druga edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości.

Kongres Open Eyes Economy to bezkompromisowe przedsięwzięcie, w którym organizatorzy pragną pokazać, że nadszedł czas na zmianę ekonomii chciwości w ekonomię wartości. Chcą nauczyć nas dostrzegania, że gospodarka nie jest bytem autonomicznym, wyobcowanym z życia społecznego, ale że jest jego integralną częścią. Promują ideę przejrzystych relacji między podmiotami gospodarczymi a instytucjami życia publicznego, które będą ułatwiały dbanie o dobro wspólne. Wspierajmy innowacyjność i ćwiczymy patrzenie przez niebieskie okulary, które wzmacniają siłę naszego otwartego spojrzenia

Jednym z wiodących tematów 2. Kongresu ma być w tym roku „Miasto – Idea” – miejska gospodarka okrężna.

W skrócie chodzi o wprowadzenie do urbanistyki nowej zasady „miejskiej gospodarki okrężnej”, koncepcji miasta opartego o wartości (idee) a nie o kapitalistyczną grę rynkową. Gospodarka wartości o charakterze „cyrkularnym” czyli „odzyskującym zasoby do powtórnego użycia”, oparta o spiralę rozwoju i tworzenie nowych, rozwojowych  relacji społecznych ma zastąpić logikę powiększania konsumpcji, walkę globalnych graczy o miejskie rynki i nieodwracalną eksploatację zasobów. Jak to się ma do miasta, urbanistyki i interesującego nas rynku nieruchomości?

Główny referat  pt. „Miasto – Idea – nowe podejście do rozwoju miast” wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OSSE.

Więcej o wydarzeniu: http://www.oees.pl

Wydarzeniu towarzyszy OPEN EYES FESTIVAL:

http://openeyesfestival.pl

2017/10/16

Zamiana adresów: siedziby Fundacji w Warszawie oraz Oddziału w Krakowie.

Informujemy, że od 7 września 2017 roku Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości zmieniła adres siedziby w Warszawie i mieści się przy ul. Stefana Dembego 10/25, 02-796 Warszawa. Równocześnie zmienił się adres Oddziału w Krakowie i mieści się przy ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków.

Podsumowanie prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych

2017-07-19

– W lipcu zakończymy prace nad nową wersją kodeksu urbanistyczno-budowlanego – mówił 5 lipca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych: Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poświęconego podsumowaniu prac nad projektem ustawy.

Kodeks urbanistyczno-budowlany (KUB) to kompleksowa regulacja, zakładająca osiągnięcie trzech głównych celów:

 1. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego,
 2. usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego,
 3. zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji inwestycji celu publicznego.

Podsekretarz stanu potwierdził, że nowa redakcja kodeksu jest również odpowiedzią na raport Najwyższej Izby Kontroli. Kodeks realizuje wnioski raportu NIK, omawianego podczas posiedzenia komisji w dniu 8 czerwca 2017 r., mające na celu wskazanie kierunków zmian regulacji z zakresu planowania przestrzennego. T. Żuchowski przypomniał także, że kodeks realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), porządkuje hierarchię aktów planowania przestrzennego oraz ich powiązania z innymi aktami określającymi sposób zagospodarowania terenu oraz tworzy sprzężenia zwrotne między planowaniem ogólnym i sektorowym, zapewniające zachowanie zgodności między dokumentami w rozsądnym wymiarze czasowym. Kodeks ustanawia nowe podstawy normatywne systemu planowania przestrzennego na wszystkich poziomach, zapewniając mu skuteczność oraz należyte powiązanie z kształtowaniem polityki rozwoju, również w aspekcie finansowym.

– Plany miejscowe powinny być uchwalane po to, aby je realizować – podkreślił wiceminister.

Zaproponowane regulacje poprawią funkcjonowanie planowania przestrzennego, by w efekcie osiągnąć ład przestrzenny oraz zapewnić racjonalizację wydatków publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury. Kodeks określa przesłanki wyznaczania przez gminy terenów pod nową urbanizację również z uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych, kładzie nacisk na inwestowanie na podstawie planu miejscowego oraz rozszerza wymóg sporządzania planów miejscowych dla inwestycji o istotnym oddziaływaniu na przestrzeń.

– Musimy określić na ile władza publiczna ma ingerować, abyśmy mogli powiedzieć, że nasze miasta i miejscowości są piękne – mówił  wiceminister T. Żuchowski.

Kodeks urbanistyczno-budowlany zapobiega chaotycznej suburbanizacji i przywraca racjonalność gospodarowania przestrzenią. Kodeks wzmacnia także udział społeczeństwa w procedurze sporządzania aktów planowania przestrzennego, w tym inwestycji celu publicznego, w celu ich dopasowania do potrzeb lokalnych społeczności. Ustanawia silne podstawy dla sprawnego prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych, zapewniając inwestorom stabilność warunków inwestowania. Zabezpiecza interes publiczny w sferze inwestycji celu publicznego, zastępując wszystkie obowiązujące specustawy jednolitą ścieżką przygotowania i realizacji inwestycji.

Kodeks zakłada, że realizacja inwestycji na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nie może powodować niemożności wykorzystania nieruchomości sąsiednich w sposób dotychczasowy.

Podczas Komisji wiceminister wskazał, na wprowadzoną w kodeksie kategoryzację obiektów budowlanych, dzięki której w sposób jasny i czytelny będzie możliwe określenie obowiązków i wymogów związanych z realizacją danej inwestycji. Wprowadzenie podziału na poszczególne kategorie pozwoli na określenie w sposób precyzyjny kręgu stron postępowania, co wyeliminuje pojawiające się na podstawie obowiązujących przepisów wątpliwości.

Tomasz Żuchowski wyjaśnił zamieszczone w kodeksie rozwiązanie dotyczące problematyki odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych, zaznaczając jednocześnie, że za sporządzony projekt budowlany i zamieszczone w nim rozwiązania odpowiada projektant. Dodatkowo wskazał na wprowadzone w Kodeksie nowe rozwiązania dotyczące sytuowanie inwestycji, które rozwiążą również kwestie dotyczące zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeń i budynków.

W trakcie posiedzenia poruszona została tematyką związana z wprowadzeniem okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, w tym celu i założeń planowanej zmiany.

W toku dyskusji przeprowadzonej po wystąpieniu wiceminister udzielał wyjaśnień m.in. w kwestiach:

 • regulacji umożliwiających rozwój wsi i sprawną oraz bezkolizyjną realizację inwestycji, dotyczących w szczególności zabudowy siedliskowej oraz uciążliwych dla otoczenia ferm,
 • uprawnień zawodowych urbanistów, które będą nadawane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Wiceminister przypomniał, że kodeks poddany został pogłębionym konsultacjom publicznym i poinformował, że zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem roku 2018 Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.

Projekt dostęny w serwisie MIB

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797861-p_2.htm

Tekst pochodzi z witryny internetowej MIB