2. Festiwal Architektury Eurobuild Conferences, Warszawa 20.09.2017 r.

2017/10/22

20 września 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) przy ul. Foksal 2 w Warszawie, odbyła się druga edycja Festiwalu Architektury organizowanego przez Eurobuild Conferences. Tegorocznej edycji towarzyszyły także obchody 140. rocznicy istnienia SARP.

Festiwal Architektury to wydarzenie, podczas którego prezentowany jest bogaty dorobek architektury oraz ludzi z pasją tworzących otaczającą nas przestrzeń. To okazja do poznania najnowszych trendów i kierunków we współczesnej architekturze, a także szerokiego spektrum zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym m.in.: problemów i barier w rozwoju miast. Przybliżeniu tej tematyki posłużyły liczne panele dyskusyjne, prezentacje, studia przypadków oraz warsztaty.

Podczas panelu dyskusyjnego „Miasta przyszłości”, uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania sformowane przez moderatora Grzegorza A. Buczka – architekta i urbanistę, przewodniczącego  Rady EIN – Które z poniższych zagadnień, trendów, aktywności, działań będzie miało (i dlaczego) w najbliższych kilkunastu latach największy wpływ na przyszłość polskich miast – na ich funkcjonowanie, przestrzeń – zwłaszcza śródmiejską oraz jakość życia:

– wyzwania i zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych (jakość powietrza, wyspy ciepła, deszcze nawalne, itp.) oraz społeczno – ekonomicznych i politycznych (demografia, migracje, gentryfikacja i stratyfikacja społeczna, itp.);

– dokumenty europejskie dotyczące miast, takie jak Nowa Karta Ateńska, Karta Lipska i inne;

– współczesne doktryny dotyczące miast, takie jak „nowa urbanistyka”, „smart city”;

– procesy takie jak rewitalizacja, reindustrializacja, reurbanizacja, intensyfikacja zabudowy, rozlewanie się zabudowy, partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym;

– aktywność ruchów miejskich i organizacji pozarządowych dot. procesów decyzyjnych samorządów miejskich;

– zmiany preferencji mieszkańców miast dotyczące mobilności oraz sposobu użytkowania przestrzeni miejskiej;

– zmiany przepisów dot. planowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i rewitalizacji (z 2015 roku);

– działalność legislacyjna rządu zmierzająca do kompleksowej reformy przepisów planowania rozwoju i planowania przestrzennego;

– zmiany w sposobie funkcjonowania samorządów miejskich po przyszłorocznych wyborach;

inny istotny czynnik, zjawisko, trend – jaki?

Grzegorz A. Buczek w podsumowaniu dyskusji „Miasto przyszłości” napisał:

„Spośród dziesięciu określonych przez moderatora dyskusji „jednorodnych” zestawów problemów, dokumentów i działań, które (według fachowej literatury) będą miały wpływ na przyszłość miast, uczestnicy debaty wybrali do syntetycznego omówienia pięć różnych, ich zdaniem najistotniejszych. Zaznaczali przy tym, że ten ograniczony wybór wynika z przyjętej formuły dyskusji, gdyż przyszłość miast jest tak trudna do precyzyjnego przewidzenia m. in. dlatego, że będzie ją kształtować wiele bardzo różnych czynników. Z trakcie dyskusji nawiązywano do zagadnień spoza dokonanego „pierwszego wyboru” które można określić – najogólniej – jako „zewnętrzne” i „wewnętrzne”. Te pierwsze to wyzwania i zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych (jakość powietrza, ocieplenie globalne, deszcze nawalne, itp.) oraz społeczno-ekonomicznych i politycznych (demografia, migracje, gentryfikacja i stratyfikacja społeczna, itp.) oraz dokumenty europejskie dotyczące miast, takie jak Nowa Karta Ateńska, Karta Lipska i inne (jednak pod warunkiem, że ich przesłania zostaną szeroko zaakceptowane i przyswojone, zwłaszcza przez społeczności lokalne). Natomiast najważniejsze czynniki „wewnętrzne” to procesy takie jak rewitalizacja, reindustrializacja, reurbanizacja, intensyfikacja zabudowy, partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, zwłaszcza udział ruchów miejskich i organizacji pozarządowych w procesach decyzyjnych samorządów miejskich a także zmiany preferencji mieszkańców miast w sferze mobilności oraz podwyższenia wymagań co do jakości i sposobu użytkowania przestrzeni publicznych.”

Festiwal to nie tylko część konferencyjna – jest on również połączony z wystawą nowoczesnych produktów i usług, które zostały zaprezentowane w specjalnej strefie networkingowo-wystawowej.

http://architecture.eurobuildconferences.com/