Projekty

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU MIAST M I R M

W 2011 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona procesom zarządzania w przemyśle i gospodarce. Nas szczególnie interesowały procesy zarządzania miastami i wykorzystania ich zasobów. Duże znaczenie w tym zakresie ma właściwe gospodarowanie nieruchomościami.

W konferencji uczestniczyli między innymi eksperci z Rosji, którzy przedstawili bardzo interesującą problematykę przekształcania rosyjskich miast w tym zarządzania infrastrukturą w Moskwie.

Podczas spotkań, które towarzyszyły konferencji, zwróciliśmy uwagę na konieczność – z racji podobnych problemów na jakie napotyka rozwój miast w obu krajach – powołania do życia międzynarodowej instytucji, która podjęłaby zagadnienia dostosowania rozwoju miast w Europie Środkowo-Wschodniej do wymogów nowoczesnej gospodarki i aspiracji ich mieszkańców. Inicjatywa padła na podatny grunt. Umowa w sprawie utworzenie Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Miast została podpisana pod koniec maja 2012 r. na Forum Rady Regionów, które odbyło się w podkrakowskich Tomaszowicach. Duży wkład w przygotowanie i powołanie Instytutu ze strony rosyjskiej zawdzięczamy profesorom: Władimirowi Ponomariowowi i Leonidowi Czernyszowowi wybitnym ekspertom z zakresu polityki miejskiej i zarządzania infrastrukturą.

Pierwszą inicjatywą MIRM-u była organizacja 25.05.2012 r. Międzyna-rodowej Konferencji pn. Kształtownie przestrzeni publicznej a rozwój miast w zaawansowanym okresie transformacji Gospodarczej” kóra odbyła się w Krakowie w Auli Akademii Górniczo – Hutniczej.

Memorandum
Wywiad Prezesa Jacka Kolibskiego poświecony MIRM
Umowa Konsorcjum
Consortium Agreement
Artykuł z Property Journal poświęcony Konferencji 25.05.2012 r. i MIRM

Dodaj komentarz