WYKAZ

wybranych aktów prawnych dotyczących nieruchomości od 27 marca 2014 r. do 15 maja 2014 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z dnia 18 marca 2014 r., poz. 333).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
  (Dz. U. z dnia 18 marca 2014 r., poz. 338).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa
  (Dz. U. z dnia 19 marca 2014 r, poz. 346).
 4. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 marca 2014 r., poz. 379).
 5. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z dnia 27 marca 2014 r., poz. 399)
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2014 r., poz. 518).
 7. Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014 – 2017 (M. P. z dnia 2 maja 2014 r., poz. 319).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2014 r., poz. 518).

Opracował
Kazimierz Jurek
Europejski Instytut Nieruchomości