MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA” 28 – 29 maja, 2015

Europejski Instytut Nieruchomości wspólnie z Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI zorganizowały międzynarodową konferencję pt. „EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA.”, która odbyła się w dniach 28-29 maja 2015 roku w gmachu  Państwowym Charkowskim Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova w Charkowie na Ukrainie.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym: Komisji Europejskiej, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Partnerami merytorycznymi była krakowska Akademia Górniczo Hutnicza im. ST. Staszica i Państwowym Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova.

W konferencji wzięło udział blisko 25 wybitnych specjalistów i ekspertów z Polski i Europy:

 • Prof. Leszek Balcerowicz, reformator ekonomii polskiej i były minister finansów, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH w Warszawie
 • Oleg Dubish, Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarcze
 • Janusz Sepioł, architekt i urbanista, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Jacek Wojciechowicz, Rzecznik Etyki w DZiS PKP S.A.
 • Prof. Jerzy Mikulik, Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania AGH im. St. Staszica w Krakowie
 • Prof. Władimir N. Babajew, Rektor Państwowego Charkowskego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova
 • Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko Biała i Wiceprezes Zarządu Europejskiej Sieci „Energy Cieties” w Bezancone
 • Jan Musiał, Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Dr inż. Roman Babut, Doradca ds. Spraw Międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii
 • Stanisław Ginda, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego w Brukseli
 • Svyatoslav Pavlyuk, Kluczowy ekspert na Ukrainie Inicjatywy KE Porozumienie Burmistrzów Wschód
 • Ewgieni Grigoriewicz Udod, Przewodniczący Dniepropetrowskiej Rady Regionalnej
 • dr Tatyana Gavrysh, Honorowy Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Charkowie
 • Jan Granat, Ekspert EIN, Generalny Konsul RP w Charkowie (2010-2014)
 • Jacek Austen, ekspert EIN-EPI
 • Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP) i Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości
 • Janusz Lipiński, Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości
 • Wolodymyr Gerasymenko, Dyrektor Regionalny, PZU Ukraina w Charkowie
 • Damian Ragan, Vice-Prezes Zarządu, KredoBank S.A. w Lwowie
 • Prof. Konstantin A. Mamonov, Państwowy Charkowski Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova
 • dr Natalia Bibik, Państwowy Charkowski Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova
 • Jan Piekło, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI w Warszawie
 • dr Kostyantyn Ploskyi, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI w Kijowie
 • Krzysztof Filcek, Zastępca Dyrektora Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI w Warszawie
 • Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości EIN-EPI
foto. Renata Talaga

foto. Renata Talaga

Konferencji towarzyszyło kilka wyjątkowych wydarzeń. Do najważniejszego należało uroczyste złożenie przez polskich uczestników konferencji kwiatów na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Piatichatkach w Charkowie, będącym jednym z czterech cmentarzy katyńskich.

Polscy goście uczestniczyli także w spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie na zaproszenie Pana Konsula Generalnego Stanisława Łukasika.

Konferencję poprzedziło nadanie Prof. Leszkowi Balcerowiczowi tytułu Doktora Honoris Causa Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova. W laudacji na cześć Profesora podkreślano jego wyjątkowy dorobek w zakresie ekonomii i reformatorskiej działalności w Polsce i krajach Europy Środkowo – Wschodniej.

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Obwodu Charkowskiego. Konferencję otworzył Rektor Charkowskiego Uniwersytetu Prof. Władimir M. Babajew podkreślając rolę i znaczenie współpracy pomiędzy Akademią Górniczo – Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie a jego uczelnią. Zwrócił uwagę, że konferencja jest kolejnym etapem działań, które zaowocowały powołaniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości a także Ukraińsko – Polskiego Centrum Kultury w ramach uczelni. Obie te instytucję zostały powołane dzięki inicjatywie i wsparciu Generalnego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie oraz współpracy Fundacji PAUCI i Europejskiego Instytutu Europejskiego. Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski odczytał list wystosowany do uczestników konferencji przez Rektora krakowskiej uczelni.

Dwudniowa konferencja obejmowała 5 sesji tematycznych oraz sesję wprowadzającą, na którą złożyły się dwa wystąpienia. Oleg Dubish wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej PUIG przedstawił w swoim wystąpieniu zatytułowanym „UE-Ukraina: nowe standardy dla gospodarki ukraińskie” proces reformowania gospodarki ukraińskiej. Zwrócił uwage na fakt, iż niepowodzenie wielu dotychczas podejmowanych prób reformatorskich na Ukrainie jest związanych z oligarchizacją gospodarki oraz nie uporaniem się z problemami korupcji.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Różnice we wzroście gospodarczym krajów i ich przyczyny” Prof. Leszek Balcerowicz przedstawił m.in. kształt reformy w Polsce w okresie transformacji oraz czynniki, które warunkują sukces każdej reformatorskiej działalności. Zwrócił szczególną uwagę na głębokość i zakres procesu reform oraz zespół niezbędny do ich wdrażania i nadzoru.

foto. Renata Talaga

foto. Renata Talaga

Pierwsza sesja tematyczna obejmowała zagadnienie: „Europejskie standardy etyki w biznesie”. Moderatorem tej sesji była dr Natalia Bibik reprezentująca charkowski Uniwersytet. Głównymi zagadnieniami omawianymi w ramach tych sesji były kwestie etyki i uwarunkowań społeczno – politycznych zarządzania przedsiębiorstwami na Ukrainie. Zarówno Jacek Wojciechowicz, Rzecznik Etyki w PKP S.A i Jacek Austen wskazali na szereg ważnych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby można było przyjąć, iż zarządzanie i biznes na Ukrainie będą transparentne i etyczne. Kolejną sesję moderował Janusz Lipinski Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości a poświecona była przedstawieniu standardów na europejskim rynku nieruchomości i logistyce finansowej. Bolesław Maluch Doradca Zarządu Związków Banków Polskich i Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości przedstawił regulacje europejskie w dziadzienie kredytów hipotecznych. Szeroko omówił doświadczenie polskie innych krajów europejskich w zakresie instrumentów finansujących rynek nieruchomości. O rynku ubezpieczeń i finansowaniu inwestycji mieszkaniowych mówili przedstawiciele polskich instytucji funkcjonujących od dawna na Ukrainie w tym m.in. Wolodymyr Gerasymenko Dyrektor Regionalny PZU Ukraina i Damian Ragan Wiceprezes Zarządu KredoBank S.A.

W drugim dniu, który w dużej ilości poświecony był tematom związanym z ideą funkcjonowania i zarządzania miastami inteligentnymi oraz obszarami metropolitarnymi. Pierwszą sesję tego dnia moderował Krzysztof Filcek z Fundacji PAUCI Warszawa a następną zatytułowaną „Innowacje, nowe technologie a standardy techniczne UE” Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski. W obu tych sesjach uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki, a problem inteligentnych miast dyskutowany był z wielu punktów widzenia. Janusz Sepioł – architekt i urbanista, przedstawił krajową politykę miejską wspieraną środkami funduszy europejskich, jako istotny element budowania „smart city”. Kolejnym ważnym głosem w dyskusji było wystąpienie Prof. dr hab. inż. Jerzego Mikulika reprezentującego Akademię Górniczo-Hutnicza w Krakowie, który odniósł się w swoim referacie do problemu inteligentnego budownictwa w inteligentnych miastach.


W tej części obrad bardzo ważnym wystąpieniem był referat Svyatoslava Pavlyuka kluczowego eksperta z Ukrainy Inicjatyw Komisji Europejskiej Porozumienie Burmistrzów Wschód, który przedstawił działania już dziś wspierane przez Unię Europejska w zakresie implementacji polityki energooszczędnej na Ukrainie. W tej części do niewątpliwie ważnych wystąpień należy zaliczyć wykład prof. Władimira N. Babajewa Rektora charkowskiego uniwersytetu, który w swoim wystąpieniu skupił się na roli badań naukowych w rozwoju regionalnym a także zastępcy prezydenta miast Bielsko Biała i równocześnie Wiceprezesa zarządu Europejskiej Sieci „Energy Cieties” w Besancone Zbigniewa Michniowskiego, który przedstawił wykład zatytułowany „Europejskie standardy w kształtowaniu polityki energooszczędnej”. Na temat instrumentów finansowych wspierających projekty ekologiczne i energooszczędne wypowiadali się miedzy innymi Jan Musiał Wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dr inż. Roman Babut Doradca ds. Spraw Międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Tą część dyskusji zamknęło wystąpienie Przewodniczący Dniepropetrowskiej Rady Regionalnej Ewgienija Udoda, który w sposób bardzo interesujący przedstawił dotychczasowe działania podejmowane w Obwodzie Dniepropetrowskim w zakresie wdrażania europejskich standardów i decentralizacji administracji obwodowej.

Ostatnia sesja w ramach konferencji poświecona Rola organizacji pozarządowych w promocji innowacji w biznesie i budowaniu stabilnych, demokratycznych społeczeństw. Moderował ją dr Kostyantyn Ploskyi z Fundacji PAUCI z Kijowa. Podczas prelekcji i dyskusji w tej sesji wystąpili Jan Piekło, Stanisław Ginda, Janusz Lipieński, Tatiana Gavrysh i Jan Granat. Wiodącym motywem dyskusji było wykorzystanie pozarządowych organizacji (NGO) na poziomie europejskim, krajowym a także regionalnym w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Bardzo ważnym wystąpieniem była prezentacja Jana Granta na temat roli mieszkańców w kształtowaniu budżetu obywatelskiego a także roli NGO-sów w wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie wielu polskich miast. Istotną wskazówką dla ukraińskich uczestników konferencji mogło być wystąpienie Stanisława Gindy Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA) z Brukseli o roli instytucji międzynarodowych w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Dyrektor Fundacji PAUCI skupił się na omówieniu roli organizacji pozarządowych w rozwoju miast i regionów Europy. Rozwój ten jest nieodłącznie związany z demokratyzacją życia społecznego. To jest droga do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Profesor Leszek Balcerowicz zaprezentował w pierwszym dniu konferencji na specjalnie zorganizowanym wieczorze autorskim swoją nową książkę „Trzeba się bić” wydaną w języku ukraińskim i rosyjskim. Prezentacja zgromadziła 390 uczestników, w tym wielu przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej. Na Sali było bardzo wielu młodych ludzi żywo zainteresowanych historią reform w Polsce i innych krajach europejskich. Najczęstsze pytanie, jakie padało podczas 2 godzinnego spotkania dotyczyło rekomendacji reform, które musi podjąć Ukraina, aby stać się w pełni państwem demokratycznym z silną rynkową gospodarką. Prezentacja była również transmitowana na żywo na kanale Youtube.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obradom konferencji podczas każdej z 5 sesji, przysłuchiwało się ok. 120 osób.

Jacek Kolibski, Renata Talaga
Kraków, 31 maj 2015