Statut

Misja      Założyciele     Władze

Statut Fundacji

EUROPEJSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI

Fundacja z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

&1

Europejski Instytut Nieruchomości, Fundacja z siedzibą w Warszawie, zwana w dalszym ciągu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów-założycieli w osobach:

 1. Władysław J. Brzeski
 2. Grzegorz Buczek
 3. Joanna Iwanowska
 4. Kazimierz Jurek
 5. Kazimierz Kirejczyk
 6. Jacek Kolibski
 7. Edward Kozłowski
 8. Janusz Lipiński
 9. Bolesław Meluch
 10. Leszek Michniak
 11. Torben Nielsen
 12. Henryk Rand
 13. Bogdan Rogatko

aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej, mającej siedzibę przy ul. Ordynackiej 9 w Warszawie, w dniu pierwszego marca dwa tysiące szóstego roku (1 marca 2006 r.) Rep. 3755/2006 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku u fundacjach (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 203 z 1991 roku) i przepisów niniejszego statutu.

&2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Fundacja może przystępować do spółek i innych fundacji w kraju i zagranicą. Może powoływać oddziały w kraju i za granicą. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Warszawa.
 4. Fundacja używa pieczęci z napisem „Europejski Instytut Nieruchomości Fundacja z siedzibą w Warszawie”, w skrócie EIN, na dokumentach finansowych używa skrótu: Europejski Instytut Nieruchomości.

Angielska nazwa Fundacji brzmi: European Property Institute, w skrócie: EPI.

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. budownictwa, mieszkalnictwa i nieruchomości.

&3

Cele Fundacji są następujące:

 1. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 2. Prowadzenie badań naukowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w ujęciu interdyscyplinarnym.
 3. Podejmowanie i wspieranie działalności służącej zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Polski.
 4. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i oświaty.
 5. Wspieranie działalności służącej upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów.
 6. Wdrażanie i upowszechnianie pragmatycznych rozwiązań dotyczących problemów nieruchomości w warunkach gospodarki rynkowej.
 7. Opracowywanie programów kształcenia i organizowanie procesów doskonalenia kadr dla podmiotów zewnętrznych.
 8. Prowadzenie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami naukowymi i organizacjami gospodarczymi z zagranicy.
 9. Doradztwo dla administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w zakresie rozwoju gmin i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju, programów rewitalizacji oraz innych polityk lokalnych. Doradztwo dla organizacji zawodowych i podmiotów gospodarczych w zakresie rynku nieruchomości, w tym planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, humanizacji osiedli.
 10. Wymiana doświadczeń i standardów pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości, w tym między rynkami rozwijającymi się i rozwiniętymi.

Cele określone wyżej Fundacja realizuje przez:

 1. Uzyskiwanie i pomnażanie wartości środków pieniężnych i rzeczowych Fundacji, oraz nabytych podczas działalności statutowej i przez prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Pomoc oraz usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych i innych jednostek zainteresowanych wykorzystaniem doświadczeń Fundacji.
 3. Stymulowanie oraz opiniowanie inicjatyw gospodarczych i rozwiązań legislacyjnych.
 4. Doradztwo, promocję, działalność wydawniczą.
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.
 6. Organizowanie i ułatwianie współpracy środowisk zawodowych, przedstawicielskich, samorządowych i gospodarczych.
 7. Pomoc w organizacji kongresów, sympozjów i stypendiów naukowych.
 8. Przyznawanie nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji.
 9. Wspieranie nawiązywania kontaktów między osobami i podmiotami zajmującymi się zawodowo sprawami będącymi przedmiotem prac Fundacji.
 10. Propagowanie wiedzy o celach i zadaniach Fundacji zarówno w kraju jak i za granicą.

II. MAJĄTEK FUNDACJI.

&4.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej.
 2. Fundusz założycielski, w kwocie 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych), stanowią wkłady wniesione przez fundatorów w formie i wysokości określonej w Akcie Założycielskim Fundacji, po 2000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy z fundatorów.
 3. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności statutowej, o których mowa w ust. 1, są:
 4. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne,
 5. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
 6. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez, lub na rzecz Fundacji,
 7. dochody z działalności gospodarczej.
 8. Kapitałem zagranicznym Fundacji jest ta część składników majątkowych, która została przekazana na rzecz Fundacji przez podmioty zagraniczne w rozumieniu prawa dewizowego. Kapitał zagraniczny Fundacji, pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, może pozostawać za granicą i być tam inwestowany na rzecz Fundacji. Zarząd kapitałem zagranicznym może sprawować powołany do tego celu zagraniczny oddział Fundacji.
 9. Dochody z własnego majątku, w tym z lokat w funduszach, bankach oraz papierach wartościowych.
 10. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 11. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków swoich wewnętrznych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo, z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwanymi osobami bliskimi).
 12. Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków swoich organów wewnętrznych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, gdy to przekazanie następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 13. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków swoich organów wewnętrznych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

&5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • 71.11.Z Działalność  w zakresie architektury.
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 • 58.11.Z Wydawanie książek.
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
 • 82. 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, a także w formie udziału w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach gospodarczych.
 2. Fundacja przeznacza na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) ze środków przekazanych przez fundatorów.

IV. ORGANY FUNDACJI.

&6

 1. Organami Fundacji są:
 • Zgromadzenie Fundatorów – organ założycielski.
 • Rada Fundacji – organ kontrolny.
 • Rada Programowa – organ doradczy.
 • Zarząd Fundacji – organ wykonawczy.
 1. Decyzje i uchwały organów Fundacji, za wyjątkiem Zgromadzenia Fundatorów, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organów za wyjątkiem spraw określonych w statucie, które wymagają większości kwalifikowanej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 2. Decyzje i uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby fundatorów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji, kierowanego przez Dyrektora Biura.
 4. Fundacja może powoływać oddziały poza swoją siedzibą na terenie Polski i poza jej granicami.

V. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW.

&7

 1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą fundatorzy, wymienieni w §1 statutu.
 2. W obradach Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć również osoby fizyczne i prawne, które przekażą na rzecz Fundacji wartości majątkowe nie mniejsze niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wymagana jest na to zgoda wszystkich Fundatorów.
 3. Osoby prawne wchodzące w skład Zgromadzenia Fundatorów reprezentowane są przez pełnomocników ustanowionych przez właściwe organy tych osób.
 4. Osoby fizyczne wchodzące w skład Zgromadzenia Fundatorów uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub są reprezentowane przez swych pełnomocników ustanowionych w formie pisemnej.
 5. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest raz w roku, przez Przewodniczącego Rady Fundacji, z 30-dniowym terminem powiadomienia wszystkich fundatorów, lub na pisemny wniosek co najmniej 5 fundatorów, złożonym na ręce Przewodniczącego Rady, który zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Fundatorów do 30-dni od daty złożenia wniosku.

&8

 1. Do uprawnień Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

a) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.

b) Wybór członków Rady Programowej.

c) Wnioskowanie o dokonanie zmian Statutu Fundacji.

d) Uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Fundatorów.

e) Występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o likwidacji, łączeniu i podziale Fundacji.

f) Wybór Zarządu pierwszej kadencji, w tym Prezesa Zarządu.

VI. RADA FUNDACJI.

&9

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Fundacji.
 2. Radę Fundacji pierwszej kadencji wybierają ze swego grona Fundatorzy – założyciele Fundacji, w liczbie nie mniejszej niż 6 i nie większej niż 10 osób. Do Rady Fundacji następnych kadencji mogą być powoływane osoby spoza Fundatorów.
 3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 4. W szczególnych przypadkach Fundatorzy mogą odwołać lub dokonać zmian w składzie Rady w trakcie trwania kadencji.
 5. Rada Fundacji wybiera spośród Członków Rady Fundacji Przewodniczącego Rady oraz może wybrać Zastępcę i Sekretarza Rady Fundacji.
 6. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz. Do zadań Przewodniczącego należy zwoływanie z własnej inicjatywy posiedzeń Rady Fundacji nie rzadziej niż raz na kwartał, a także w każdym czasie, na uzasadniony na piśmie wniosek 5 Fundatorów, i na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane na wniosek winny odbyć się w terminie 30-tu dni od doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnego wniosku wraz z porządkiem posiedzenia. O terminie każdego posiedzenia, ustalonego na bieżącym posiedzeniu zainteresowani winni być powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje posiedzeniami tego organu.

&10

 1. Do uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności:
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd Fundacji może być powołany z grona Fundatorów.
 • Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności i planów finansowych Fundacji.
 • Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji, a także udzielanie absolutorium Zarządowi.
 • Uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
 • Podejmowanie uchwał o likwidacji, łączeniu i podziale oraz przeznaczeniu majątku Fundacji zgodnie z wnioskiem Zgromadzenia Fundatorów.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbycia nieruchomości jak również ich obciążenia prawami osób trzecich.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbycia środków trwałych, akcji lub udziałów w Spółkach, jeżeli wartość transakcji przekracza 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
 • Uchwalanie zmian w Statucie Fundacji zgodnie z wnioskiem Zgromadzenia Fundatorów.
 • Wybór audytora.
 1. Dla ważności uchwał Rady Fundacji w kwestiach, o których mowa w ust. 1 pkt. a), pkt. e) , pkt. f), pkt. g), pkt. h) pkt i) wymagana jest większość 2/3 /dwóch trzecich/ aktualnej liczby członków Rady. Uchwały Rady w powyższych kwestiach zapadają bezwzględną większością głosów.
 2. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

VII. RADA PROGRAMOWA

&11

 1. Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji w zakresie realizacji celów Fundacji związanych z badaniami naukowymi oraz dydaktycznymi i składa się z co najmniej 5 osób.
 2. Wyboru Członków pierwszej oraz kolejnych kadencji Rady Programowej dokonuje Zgromadzenie Fundatorów, spośród osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla realizacji statutowych celów Fundacji, biorąc pod uwagę ich dorobek zawodowy zbieżny z zadaniami Fundacji, jak i zaangażowanie w prace Fundacji.
 3. Kadencja Rady Programowej wynosi 3 lata.
 4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, może również wybrać jego Zastępcę oraz Sekretarza.
 5. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są nie rzadziej niż raz na pół roku przez Przewodniczącego Rady Programowej, a także w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.
 6. Dla ważności posiedzenia Rady Programowej niezbędne jest zawiadomienie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. O terminie posiedzenia Członkowie Rady Programowej winni być powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
 • Opracowywanie i opiniowanie programów badawczych oraz działań dydaktycznych i projektów wydawniczych.
 • Uczestnictwo w prowadzeniu współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami badawczymi i organizacjami zawodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi.
 1. Przewodniczący Rady Programowej reprezentuje Radę Programową na zewnątrz oraz przewodniczy jej obradom.
 2. Członkowie Rady Programowej mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady Fundacji na jej posiedzenia.
 3. Zasady pracy Rady Programowej określa Regulamin uchwalony przez Radę Programową, a zatwierdzony przez Radę Fundacji.
VIII. ZARZĄD FUNDACJI.

&12

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż trzech osób, i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Fundacji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 2. Uprawnienia Zarządu Fundacji obejmują:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 • Nabywanie w imieniu Fundacji praw i zaciąganie zobowiązań.
 • Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 • Organizowanie, nadzorowanie i decydowanie o podejmowaniu, kontynuowaniu, bądź zakończeniu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
 • Powoływanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
 • Ustalanie zakładowych systemów wynagradzania.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie udzielania pełnomocnictw, oraz określanie ich zakresu.
 • Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych dla Rady Fundacji.
 1. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji może składać Prezes Zarządu jednoosobowo, lub dwaj członkowie Zarządu.

IX. OFIARODAWCY FUNDACJI.

&13

 1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Ofiarodawców Fundacji.
 2. Ofiarodawcom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada Fundacji przyznaje tytuł „Honorowy Fundator”.
 3. Tytuł Honorowego Fundatora upoważnia do uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów.

X. LIKWIDACJA FUNDACJI.

&14

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację tych celów i na spłatę zobowiązań.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, zgodnie z wnioskiem Zgromadzenia Fundatorów, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) aktualnej liczby członków Rady.
 3. W uchwale o likwidacji Fundacji Rada Fundacji określa przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku.
 4. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji mianowano likwidatorami inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Fundacji.

XI. ZMIANY STATUTU.

Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, zgodnie z wnioskiem Zgromadzenia Fundatorów, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 /dwóch trzecich/ aktualnej liczby członków Rady, z inicjatywy własnej lub Zarządu Fundacji.

XII. ŁĄCZENIE I PODZIAŁ.

&16

Łączenie lub podział Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, zgodnie z wnioskiem Zgromadzenia Fundatorów, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 /dwóch trzecich/ aktualnej liczby członków Rady, z inicjatywy własnej lub Zarządu Fundacji.

&17

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy o Fundacjach.