Archiwa tagu: KUB

Podsumowanie prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych

2017-07-19

– W lipcu zakończymy prace nad nową wersją kodeksu urbanistyczno-budowlanego – mówił 5 lipca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych: Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poświęconego podsumowaniu prac nad projektem ustawy.

Kodeks urbanistyczno-budowlany (KUB) to kompleksowa regulacja, zakładająca osiągnięcie trzech głównych celów:

  1. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego,
  2. usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego,
  3. zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji inwestycji celu publicznego.

Podsekretarz stanu potwierdził, że nowa redakcja kodeksu jest również odpowiedzią na raport Najwyższej Izby Kontroli. Kodeks realizuje wnioski raportu NIK, omawianego podczas posiedzenia komisji w dniu 8 czerwca 2017 r., mające na celu wskazanie kierunków zmian regulacji z zakresu planowania przestrzennego. T. Żuchowski przypomniał także, że kodeks realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), porządkuje hierarchię aktów planowania przestrzennego oraz ich powiązania z innymi aktami określającymi sposób zagospodarowania terenu oraz tworzy sprzężenia zwrotne między planowaniem ogólnym i sektorowym, zapewniające zachowanie zgodności między dokumentami w rozsądnym wymiarze czasowym. Kodeks ustanawia nowe podstawy normatywne systemu planowania przestrzennego na wszystkich poziomach, zapewniając mu skuteczność oraz należyte powiązanie z kształtowaniem polityki rozwoju, również w aspekcie finansowym.

– Plany miejscowe powinny być uchwalane po to, aby je realizować – podkreślił wiceminister.

Zaproponowane regulacje poprawią funkcjonowanie planowania przestrzennego, by w efekcie osiągnąć ład przestrzenny oraz zapewnić racjonalizację wydatków publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury. Kodeks określa przesłanki wyznaczania przez gminy terenów pod nową urbanizację również z uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych, kładzie nacisk na inwestowanie na podstawie planu miejscowego oraz rozszerza wymóg sporządzania planów miejscowych dla inwestycji o istotnym oddziaływaniu na przestrzeń.

– Musimy określić na ile władza publiczna ma ingerować, abyśmy mogli powiedzieć, że nasze miasta i miejscowości są piękne – mówił  wiceminister T. Żuchowski.

Kodeks urbanistyczno-budowlany zapobiega chaotycznej suburbanizacji i przywraca racjonalność gospodarowania przestrzenią. Kodeks wzmacnia także udział społeczeństwa w procedurze sporządzania aktów planowania przestrzennego, w tym inwestycji celu publicznego, w celu ich dopasowania do potrzeb lokalnych społeczności. Ustanawia silne podstawy dla sprawnego prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych, zapewniając inwestorom stabilność warunków inwestowania. Zabezpiecza interes publiczny w sferze inwestycji celu publicznego, zastępując wszystkie obowiązujące specustawy jednolitą ścieżką przygotowania i realizacji inwestycji.

Kodeks zakłada, że realizacja inwestycji na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nie może powodować niemożności wykorzystania nieruchomości sąsiednich w sposób dotychczasowy.

Podczas Komisji wiceminister wskazał, na wprowadzoną w kodeksie kategoryzację obiektów budowlanych, dzięki której w sposób jasny i czytelny będzie możliwe określenie obowiązków i wymogów związanych z realizacją danej inwestycji. Wprowadzenie podziału na poszczególne kategorie pozwoli na określenie w sposób precyzyjny kręgu stron postępowania, co wyeliminuje pojawiające się na podstawie obowiązujących przepisów wątpliwości.

Tomasz Żuchowski wyjaśnił zamieszczone w kodeksie rozwiązanie dotyczące problematyki odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych, zaznaczając jednocześnie, że za sporządzony projekt budowlany i zamieszczone w nim rozwiązania odpowiada projektant. Dodatkowo wskazał na wprowadzone w Kodeksie nowe rozwiązania dotyczące sytuowanie inwestycji, które rozwiążą również kwestie dotyczące zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeń i budynków.

W trakcie posiedzenia poruszona została tematyką związana z wprowadzeniem okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, w tym celu i założeń planowanej zmiany.

W toku dyskusji przeprowadzonej po wystąpieniu wiceminister udzielał wyjaśnień m.in. w kwestiach:

  • regulacji umożliwiających rozwój wsi i sprawną oraz bezkolizyjną realizację inwestycji, dotyczących w szczególności zabudowy siedliskowej oraz uciążliwych dla otoczenia ferm,
  • uprawnień zawodowych urbanistów, które będą nadawane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Wiceminister przypomniał, że kodeks poddany został pogłębionym konsultacjom publicznym i poinformował, że zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem roku 2018 Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.

Projekt dostęny w serwisie MIB

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797861-p_2.htm

Tekst pochodzi z witryny internetowej MIB