Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących nieruchomości od 24 września 2013 r. do 2 lutego 2014 r.

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z dnia 1.X.2013 r., poz. 1157).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 11.X.2013 r., poz. 1205).
 3.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 17.X.2013 r., poz. 1222).
 4.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 23.X.2013 r., poz. 1232).
 5.   Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z dnia 31.X.2013 r. poz., 1277).
 6. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 8.XI.2013 r. poz., 1304).
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z dnia 27.XI.2013 r. poz. 1391).
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta (Dz. U. z dnia 28.XI.2013 r., poz. 1395).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 września 2013 r. w sprawie o głoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 28.XI.2013 r., poz. 1399).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29.XI.2013 r., poz. 1409).
 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 29.XI.2013 r., poz. 1411).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z dnia 20.XII.2013 r., poz. 1616).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z dnia 23.XII.2013 r., poz. 1626).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 23.I.2014 r., poz. 121).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 31.I.2014 r., poz. 150).
 16. Obwieszczenie Ministra Środowiska dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M. P. z dnia 31.X.2013 r., poz. 835).

Opracował
Kazimierz Jurek , Europejski Instytut Nieruchomości