XII Forum Europa – Ukraina, 24-25 stycznia, 2019, Rzeszów, III Targi Wschodnie

2019/01/25

XII Forum Europa – Ukraina zgromadziło w Rzeszowie kilkuset uczestników. Dyskusja na temat przyszłości stosunków gospodarczych i relacji historycznych pomiędzy Ukraina i Europą, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko – ukraińskich odbywała się  w trakcie 2 sesji plenarnych oraz kilkunastu bloków tematycznych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych województwa podkarpackiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Polski i Ukrainy. Jednemu z bloków tematycznych przewodziła Wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish. W panelu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych z Węgier, Włoch a także prezesi i zarządzający projektami inwestycyjnymi z Polski i Niemiec. W ciekawej dyskusji poruszono bariery, jakie ograniczają rozwój wymiany gospodarczej Ukrainy z państwami europejskimi. Zaliczono do nich głównie ciągle jeszcze istniejącą korupcję oraz brak standardów jakości dla produktów i procedur związanych z procesami produkcyjnymi. W podsumowaniu panelu, Oleg Dubish podkreślił potrzebę zamianę mentalności zarówno po stronie ukraińskiej jak i potrzeba zmiany podejścia inwestorów jaki i zarządzających projektami na Ukrainie. Na bazie polskich doświadczeń, Ukraina nie chce być tylko łatwym rynkiem zbytu dla produktów z Unii Europejskiej i rezerwuarem taniej siły roboczej. Ma ambicje i już po części jest przygotowana do budowania relacji partnerskich w stosunkach gospodarczych.  Dużą uwagę w czasie Forum poświęcono zagadnieniu z obszaru innowacji i inwestycji w start-up’y. Również dyskutowano o polityce międzynarodowej i przebudowie infrastruktury społecznej i gospodarczej na Ukrainie. W Forum uczestniczył Prezes Instytutu Jacek Kolibski, który bardzo wysoko ocenił zarówno organizację jaki poziom merytoryczny wydarzenia. Ciekawą inicjatywą okazały się towarzyszce Forum, Targi Wschodnie, które odbyły się w tym roku już po raz trzeci. Różnorodna oferta zarówno ukraińskich jak i polskich przedsiębiorców, miast i gmin województwa podkarpackiego pokazały duży potencjał możliwości wymiany kulturalnej i gospodarczej rejonów przygranicznych.

IMAG2247_XII Forum Europa - Ukraina
IMAG2253__Forum POL-UKR w RzeszowieIMAG2257_Forum POL-UKR w Rzeszowie