XX Konferencja Międzynarodowa Jubileuszowa ASNU „Rynek nieruchomości: stan i perspektywy rozwoju, rola specjalistów w swojej formacji

W dniach 19-20 maja 2016 roku w stolicy Ukrainy – Kijowie  odbywa się XX Konferencja Międzynarodowa Jubileuszowa ASNU „Rynek nieruchomości: stan i perspektywy rozwoju, rola specjalistów w swojej formacji”. Europejski Instytut Nieruchomości od wielu lat wspiera i obserwuje procesy zachodzące na ukraińskim rynku nieruchomości.  Organizatorami konferencji jest Stowarzyszenie Ekspertów ds. Nieruchomości na Ukrainie Firma Przemysłowa i Prawna „Krona”. W załączeniu list, który został przesłany w związku z konferencją.


Kraków, 10.05.2016 r.

Szanowny Pan
Балака Игорь Николаевич

Szanowny Panie,

Europejski Instytut Nieruchomości od wielu lat wspiera i obserwuje procesy zachodzące na ukraińskim rynku nieruchomości. W ramach partnerstwa Polsko-Ukraińskiego wraz z Fundacją PAUCI zrealizowaliśmy w minionych latach szereg projektów szkoleniowych i doradczych dla instytucji, organizacji funkcjonujących w obszarze zarządzania i obrotu nieruchomościami na Ukrainie.

Szczególnie wysoko cenię sobie współpracę z Państwa Organizacją, której znaczenie i rola w budowanie profesjonalnego rynku nieruchomości w Waszym kraju jest wyjątkowo ważne. Okres transformacji gospodarki, który przeżywaliśmy w Polsce w ostatnich 25-latach, wyraźnie pokazał, że dla stabilnego rozwoju gospodarczego kraju, funkcjonowanie rynku nieruchomości, w oparciu o zrozumiałe i wysokie międzynarodowe standardy jest niezbędne.

To właśnie dobra koniunktura na rynku nieruchomości, poparta profesjonalną wiedzą wszystkich jego uczestników od land-deweloperów poprzez sferę obrotu terenami inwestycyjnymi, aż po instytucje finansujące projekty inwestycyjne, gwarantuje jego stabilny rozwój i dopływ zewnętrznego kapitału. W dzisiejszej dobie Ukraina tak bardzo potrzebuje przejrzystych i transparentnych zasad finasowania inwestycji a międzynarodowa wymiana doświadczeń temu celowi służy.

Dlatego tak ważna jest rozpoczynająca się dzisiaj Wasza Konferencja, ponieważ jest istotnym czynnikiem
w kształtowaniu i  rozwijaniu nie tylko rynku nieruchomości na Ukrainie, ale z pewnością przyczyni się do stabilizacji i utrwalania podjętych reform w obszarze całej gospodarki.

Europejski Instytut Nieruchomości będzie nadal wspierał działania Waszej Organizacji w rozwijaniu i profesjonalizacji obrotu nieruchomościami na Ukrainie, służąc własnymi doświadczeniami w zakresie badań nad strategią rozwoju rynku i doskonalenia prawa w tym zakresie. Z dużą uwagą podchodzimy do sfery zarządzania rynkiem inwestycyjnym w tym profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i wykorzystywania w praktyce jednolitych europejskich standardów wyceny i szacowania wartości nieruchomości. Profesjonalizacja i standaryzacja inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno ukraińskich jak
i zagranicznych inwestorów.

Życząc w imieniu Europejskiego Instytutu Nieruchomości owocnych obrad oraz wymiernych efektów wszystkim uczestnikom konferencji pozostaję z wyrazami szacunku Jacek Kolibski.

Jacek Kolibski
Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości


Krakow, 10.05.2016

Dear Mr. Igor Balaka,

For many years European Property Institute has been supporting and observing processes on the Ukrainian real estate market. In the framework of Polish – Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI we have completed a number of professional training and consulting projects for the institutions and organizations operating in property management and trade fields in Ukraine.

I highly value cooperation with your organization, the meaning and role of which in the building of a professional real estate market in Ukraine is exceptionally important.  Period of economic transformation that we have experienced in Poland in the last 25 years clearly showed that it is vital to maintain clear and high international standards for a stable economic development of a country and functioning of the property market.

Good situation on the property market, based on the professional knowledge of all market participants from land developers and investment trade sector agents up to institutions financing investment projects, guarantees its stable development and inflow of foreign capital. Ukraine is currently in strong need of clear and transparent rules of investment financing, and the international exchange of experience serves the purpose.

That is why your Conference that starts today is so important, as it is not only substantial factor in the formation and development of the property market in Ukraine but it will also certainly contribute to stabilization and consolidation of reforms of the economy in general.

European Property Institute will continue to support activities of your organization in development and professionalization of the property trade in Ukraine, using its own experience in the field of research of strategies of market development and improving the legislation. Great attention is paid to the investment market management, including professional property management and usage of unified European standards for real estate pricing and value estimation in practice. Professionalization and standardization of investments will increase the security of both Ukrainian and international investors.

On behalf of the European Institute of Property, I wish to all participants in the conference fruitful discussions and measurable results.

Yours faithfully,

Jacek Kolibski
President of the European Property Institute


Краків, 10.05.2016 р.

Шановний Ігор Ніколаєвич,

Європейський Інститут Нерухомості протягом багатьох років підтримує та спостерігає за процесами, що діють на українському ринку нерухомості. Під егідою польсько – українського партнерства і співпраці Фундації ПАУСІ в останні роки ми реалізовали цілий ряд проектів підготовки кадрів та консалтингових проектів для установ та організацій, що діють в галузі управління та торгівлі нерухомістю в Україні.

Особливо високо я ціную співпрацю з Вашою організацією, значення і роль якої в будові професійного ринку нерухомості в Вашій країні є надзвичайно важливими. Період економічної трансформації, який ми пережили в Польщі в останні 25 років, ясно показав, що для стабільного економічного розвитку країни та функціонування ринку нерухомості необхідно дотримуватись чітких і високих міжнародних стандартів.

Хороша ситуація на ринку нерухомості, спираючись на професійні знання всіх учасників ринку від ленд – девелоперів і сфери торгівлі інвестиційних напрямів аж до установ, що фінансують інвестиційні проекті, гарантує його стабільний розвиток і приплив іноземного капіталу. В теперішні часи Україна гостро потребує чітких і прозорих правил фінансування інвестицій, а міжнародний обмін досвідом служить цій меті.

Тому Ваша конференція, що почнеться сьогодні, є такою важливою, оскільки вона є істотним чинником у формуванні і розвитку не тільки ринку нерухомості в Україні, але також безумовно сприятиме стабілізації і консолідації реформ економіки в цілому.

Європейський Інститут Нерухомості  буде і надалі підтримувати діяльність Вашої організації щодо розвитку і професіоналізації торгівлі нерухомістю в Україні, використовуючи власний досвід в галузі досліжень стратегій розвитку ринку і вдосконалення законодавства в даній сфері. Велику увагу надаємо сектору управління інвестиційним ринком, включаючи професійне управління нерухомістю і використання уніфікованих євпропейських стандартів оцінки вартості майна на практиці. Професіоналізація і стандартизація інвестицій підвищить безпеку як українських, так і іноземних інвесторів.

Від імені Європейського Інституту Нерухомості я хотів би побажати плідних сесій і вимірних результатів всім учасникам конференції і виразити свою повагу.

Яцек Колібський

Президент Євпропейського Інституту Нерухомості